Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/05/2022

Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/05/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT có hiệu lực

Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2022 và chấm dứt hiệu lực các thông tư sau:

  • Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT về gói thầu tư vấn
  • Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT về gói thầu xây lắp
  • Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT về gói thầu mua sắm hàng hóa
  • Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT về gói thầu phi tư vấn
  • Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT về đấu thầu qua mạng
  • Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT về đấu thầu qua mạng
  • Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT về đấu thầu qua mạng
  • Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT về đấu thầu qua mạng
  • Và đặc biệt là kể từ ngày Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành, khi lập hồ sơ mời thầu đối với lựa chọn nhà thầu không qua mạng, chủ đầu tư, bên mời thầu vận dụng các mẫu E-HSMT ban hành theo Thông tư này trên cơ sở đảm bảo không trái quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.
Tải về văn bản gốc Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Một số quy định nổi bật thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Điều 27. Giấy phép bán hàng và hàng hóa mẫu

Điều 28. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình

Điều 30. Quy định về nhân sự chủ chốt, thiết bị

Điều 37. Lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng

1. Năm 2022:

a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ;

2. Năm 2023:

a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa (bao gồm thuốc), xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 200 tỷ đồng, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ;

3. Từ năm 2024 trở đi:

a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa (bao gồm thuốc), xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 500 tỷ đồng, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ;

Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2022

Cập nhật thông tin mới nhất Dự toán : Phần mềm dự toán ETA – Mr.Thắng 0989786232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *