Thông tư 13/2021/TT-BXD Bộ xây dựng thay thế toàn bộ thông tư cũ

Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng. Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuậtđo bóc khối lượng công trình.

Thông tư 13/2021/TT-BXD Bộ xây dựng

Điều 1: Ban hành kèm theo Thông tư 13/TT-BXD của Bộ Xây dựng gồm các phương pháp xác định chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình sau:

1, Phương pháp xác định suất vốn đầu tư xây dựng tại Phụ lục I;

2, Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng tại Phụ lục II;

3, Phương pháp xác định dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán và rà soát, cập nhật hệ thống định mức tại Phụ lục III;

4, Phương pháp xác định đơn giá nhân công xây dựng tại Phụ lục IV;

5, Phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công tại Phụ lục V;

6, Phương pháp đo bóc khối lượng công trình tại Phụ lục VI;

Điều 2: Hiệu lực Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng có hiệu lực ngày 15/10/2021

Điều 3: Phương pháp xác định chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng thay thế cho các công tư:

  1. Thay thế Mục 1 Phụ lục số 5, Phụ lục số 6, Phụ lục số 7 của thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019;
  2. Thay thế Thông tư 11/TT-BXD ngày 26/12/2019;
  3. Thay thế thông tư 14/TT-BXD ngày 26/12/2019;
  4. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019;
  5. Thông tư 17/2019/TT-BXD ngày 6/12/2019;

Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng Định mức xây dựng

Điều 2: Hiệu lực Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng có hiệu lực ngày 15/10/2021

Điều 3: Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng thay thế cho các thông tư bao gồm:

  1. Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng – Ban hành định mức xây dựng;
  2. Thông tư 16/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 26/12/2019 – Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;
  3. Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng;

Tải về Thông tư 12/TT-BXD ngày 31.08.2021

Tải về Thông tư 13/TT-BXD ngày 31.08.2021

Video hướng dẫn:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *