Đơn giá xây dựng tỉnh Cao Bằng 2021 theo Quyết định 914/2021/QĐ-UBND

Ngày 01 tháng 06 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định số 914/2021/QĐ-UBND; về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng 2021. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản …

Đơn giá xây dựng tỉnh Cao Bằng 2021 theo Quyết định 914/2021/QĐ-UBND Read More »