[ Sơn La ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 1220/2022/QĐ_SXD

Ngày 17 tháng 06 năm 2022 Sở xây dựng tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 1220/QĐ_SXD công bố bảng giá ca máy tỉnh Sơn La năm 2022. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí … Đọc tiếp [ Sơn La ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 1220/2022/QĐ_SXD