So sánh nhân công của Thông tư 13/2021/TT-BXD & Thông tư 15//2019/TT-BXD

So sánh nhân công của Thông tư 13/2021/TT-BXD & Thông tư 15//2019/TT-BXD

Điều 1: Ban hành kèm theo Thông tư 13/TT-BXD của Bộ Xây dựng gồm các phương pháp xác định chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình sau:

1, Phương pháp xác định suất vốn đầu tư xây dựng tại Phụ lục I;

2, Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng tại Phụ lục II;

3, Phương pháp xác định dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán và rà soát, cập nhật hệ thống định mức tại Phụ lục III;

4, Phương pháp xác định đơn giá nhân công xây dựng tại Phụ lục IV;

5, Phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công tại Phụ lục V;

6, Phương pháp đo bóc khối lượng công trình tại Phụ lục VI;

Điều 2: Hiệu lực Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng có hiệu lực ngày 15/10/2021

Điều 3: Phương pháp xác định chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng thay thế cho các công tư:

  1. Thay thế Mục 1 Phụ lục số 5, Phụ lục số 6, Phụ lục số 7 của thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019;
  2. Thay thế Thông tư 11/TT-BXD ngày 26/12/2019;
  3. Thay thế thông tư 14/TT-BXD ngày 26/12/2019;
  4. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019;
  5. Thông tư 17/2019/TT-BXD ngày 6/12/2019;

So sánh nhân công của Thông tư 13/2021/TT-BXD & Thông tư 15//2019/TT-BXD

  1. Phương pháp tính nhân công thông tư 13/TT-BXD: sử dụng phương pháp “đường chéo” giống với Thông tư 15/2019/TT-BXD

2. Gộp lại nhân công xây dựng còn 4 nhóm thay vì 11 nhóm như thông tư 15/TT-BXD

3. Giới hạn mức lương cao hơn

4. Hệ số cấp bậc nhân công giữ nguyên

Xem video hướng dẫn:

Tải về thông tư 13/2021/TT-BXD

Tải về thông tư 12/2021/TT-BXD

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *