Hướng dẫn số 2138/SXD-QLHĐXD – Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hà Tĩnh năm 2023 quyết định số 151/QĐ-SXD

Ngày 01/8/2021, Sở Xây dựng ban hành đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh kèm theo Quyết định số 151/QĐ-SXD thay thế Quyết định số 78/QĐ-SXD ngày 26/5/2022. Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh như sau:

Căn cứ pháp lý áp dụng

1. Việc thực hiện chuyển tiếp đối với các công trình, dự án đã và đang triển khai hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được hướng dẫn thực hiện theo các quy định tại Điều 44, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ.
2. Xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng: thực hiện theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ và Thông tư số 11/2021/TTBXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.

Tải về quyết định nhân công 151/QĐ-SXD và hướng dẫn 2138/SXD-QLHĐXD

Định mức và đơn giá

3. Áp dụng định mức xây dựng: thực hiện theo Thông tư số 12/2021/TTBXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.
6. Áp dụng đơn giá xây dựng công trình: Theo Quyết định số 1994/QĐ- UBND ngày 28/9/2022;

Cụ thể:

Về định mức xây dựng áp dụng theo các Phụ lục số I, II, III, IV, V, và số VI Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng;

Về đơn giá nhân công, đơn giá ca máy thực hiện theo hướng dẫn tại mục 4, 5 ở trên;

Về giá các loại vật tư, vật liệu đầu vào tham khảo theo Công bố giá định kỳ hàng quý, tháng của Sở Xây dựng tại thời điểm thực hiện. Đối với những loại vật tư, vật liệu chưa có trong Công bố giá của Sở Xây dựng thì có thể tham khảo mức giá đã được Công bố trong Bộ đơn giá xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 của UBND tỉnh và giá cả thị trường tại thời điểm lập dự toán.

Đơn giá nhân công và ca máy

4. Áp dụng đơn giá nhân công xây dựng: theo Quyết định số 151/QĐ- SXD ngày 01/8/2023 của Sở Xây dựng.
5. Áp dụng đơn giá ca máy và thiết bị xây dựng: Theo Quyết định số 91/QĐ-SXD ngày 24/6/2022; Cụ thể, về định mức ca máy và thiết bị thi công, nguyên giá ca máy và thiết bị thi công áp dụng theo Phụ lục V Thông tư số 13; Giá nhiên liệu theo công bố của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam ( Petrolimex ) tại thời điểm thực hiện. Riêng đơn giá nhân công điều khiển máy và thiết bị thi công lấy theo Quyết định số 151/QĐ-SXD ngày 01/8/2023 của Sở Xây dựng.

Về định mức ca máy và thiết bị thi công, nguyên giá ca máy và thiết bị thi công áp dụng theo Phụ lục V Thông tư số 13; Giá nhiên liệu theo công bố của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam ( Petrolimex ) tại thời điểm thực hiện. Riêng đơn giá nhân công điều khiển máy và thiết bị thi công lấy theo Quyết định số 151/QĐ-SXD ngày 01/8/2023 của Sở Xây dựng.

Việc áp dụng cách tính đơn giá nhân công, đơn giá ca máy và thiết bị thi công, đơn giá xây dựng công trình theo hướng dẫn ở trên để lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được thực hiện kể từ ngày 01/8/2023.

Tổng kết:

1. Đơn giá áp dụng 1994/QĐ-UBND làm cơ sở giá gốc để tính toán vì 1994/QĐ-SXD bao gồm định mức 12/TT-BXD ( Mục 3 và 6 )

2. Nhân công: Bù giá chênh lệch giữa quyết định 151/QĐ-SXD và Quyết định 78/QĐ-SXD

3. Ca máy: Tính chênh lệch giữa quyết định 91/QĐ-SXD và giá máy tính lại theo nhiên liệu mới và nhân công 151/QĐ-SXD
Bù giá chênh lệch nhân công lái máy giữa quyết định 151/QĐ-SXD và Quyết định 78/QĐ-SXD. Vì nhân công lái máy 91/QĐ-SXD là thực hiện theo giá của 78/QD-SXD.
Bù giá chênh lệch giữa nhiên liệu gốc của quyết định 91/QĐ-SXD và thời điểm công bố giá của Petrolimex mới nhất

Hướng dẫn áp dụng trên dự toán ETA

1. Dữ liệu đầu vào chọn đơn giá 1994/QĐ-UBND theo vùng III & IV tương ứng tại Hà Tĩnh

Trong đó:
Vùng III : Thị xã Kỳ Anh, Thành phố Hà Tĩnh
Vùng IV : Các huyện và thị xã còn lại.

2. Áp dụng đơn giá nhân công 151/QĐ-SXD

Bước 1: Tại bảng nhân công, click chuột phải chọn lắp giá TB từ CSDL
Bước 2: Tại bảng giá thông báo hiện ra, chọn “Cập nhật dữ liệu”
Bước 3: Áp dụng quyết định đơn giá nhân công theo quyết định 151/QĐ-SXD

3. Hướng dẫn bù giá ca máy theo hướng dẫn 2138/SXD-QLHĐXD

Bước 1. Áp dụng quyết định bảng giá ca máy theo vùng theo quyết định số 91/QĐ-SXD

Nguyên nhân: Do quyết định 151/QĐ-SXD chỉ thay thế quyết định nhân công số 78/QĐ-SXD nên có thể hiểu quyết định 91/QĐ_SXD vẫn còn hiệu lực áp dụng

1: Tại bảng “Máy thi công”, click chuột phải chọn lắp giá TB từ CSDL
2: Tại bảng giá thông báo hiện ra, chọn “Cập nhật dữ liệu”
3: Áp dụng quyết định đơn giá ca máy theo quyết định 91/QĐ-SXD

Bước 2: Chọn phương pháp tính “Bù Giá” và chọn bảng “Bù giá ca máy”

Bước 3: Tại bảng bù giá ca máy

1. Tại cột giá gốc
Click chuột phải chọn Lắp giá nhân công từ cơ sở dữ liệu -> chọn năm 2022 lắp giá theo nhân công theo quyết định 78/QĐ-SXD tương ứng vùng áp dụng ca máy
Click chuột phải chọn Lắp giá nhiên liệu từ file giá -> Chọn lắp giá nhiên liệu theo quyết định số 91/QĐ-SXD

2. Tại cột giá HT
Click chuột phải chọn Lắp giá nhân công từ cơ sở dữ liệu -> chọn năm 2023 lắp giá theo nhân công theo quyết định 151/QĐ-SXD tương ứng vùng áp dụng ca máy
Click chuột phải chọn Lắp giá nhiên liệu từ file giá -> Chọn lắp giá nhiên liệu theo thời điểm lập dự toán

Đặt mua phần mềm dự toán ETA giá tốt tại Hà Tĩnh
Mạnh Thắng ETA – 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *