[CHÍNH THỨC] Đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh 2020 ngày 01/12/2020

Ngày 1 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 3820/QĐ-UBND; Ban hành bộ đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2020. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2020 theo Quyết định số 3820/2020/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

 1. Luật Xây dựng ngày 18/6/2014.
 2. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng..
 3. Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 4. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 5. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng; ban hành định mức xây dựng.
 6. Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng; hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
 7. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.
 8. Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng; Sửa đổi, bổ sụng một số điều của 04 thông tư liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Hướng dẫn áp dụng và xử lý chuyển tiếp.

1. Quyết định có hiệu lực ngay từ ngày ký và thay thể bộ đơn giá trước đó của tỉnh Trà Vinh.

2. Bộ đơn giá gồm các phần sau :

 1. Đơn giá xây dựng công trình.
 2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình.
 3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình.
 4. Đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình.
 5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Nội dung đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2020 theo Quyết định số 3820/2020/QĐ-UBND

a. Chi phí vật liệu

Là Chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phần rời lẻ; vật liệu luân chuyển cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Giá vật liệu xây dựng theo công bố giá liên sở Xây dựng – Tài chính. Mức giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

b. Chi phí nhân công

Là chi phí của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thuc công tác xây dựng.

Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo quyết định số 3575/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh.

c. Chi phí ca máy

Là chi phí sử dụng máy thi công trực tiếp thi công; máy phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Chi phí máy thi công trong đơn giá được xác định theo Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh về công bố cá máy và thiết bị thi công xây dựng.

Bộ đơn giá được ban hành chia làm 3 vùng

 1. Vùng III : Thành phố Trà Vinh.
 2. Vùng III : Thị xã Duyên Hải.
 3. Vùng IV : Các huyện còn lại.

Phần mềm dự toán ETA đã cập nhật toàn bộ dữ liệu chuẩn, chính xác theo bộ gốc, anh/ chị cập nhật lại để có thể sử dụng.

Trong quá trình lập dự toán, các bạn cần cập nhật dữ liệu mới nhất và hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá mới trên phần mềm, các bạn vui lòng liên hệ hotline để được hỗ trợ.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *