Đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2020

Ngày 28 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 2464/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá xây dựng chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2020. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình điện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Đơn giá xây dựng chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2020 theo Quyết định số 2464/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

 1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
 2. Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
 3. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 4. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng V/v hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 5. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng V/v ban hành định mức xây dựng;
 6. Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;
 7. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng;
 8. Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 9. Quyết định số 4970/QĐ-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương V/v công bố Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp;

Hướng dẫn áp dụng và xử lý chuyển tiếp.

1. Quyết định có hiệu lực ngay từ ngày ký . Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: dân dụng và công nghiệp tỉnh, giao thông và nông nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, các chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

2. Bộ đơn giá gồm 2 tập, được xây dựng cho 2 vùng, Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang, bao gồm:

 • Đơn giá chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp.
 • Đơn giá thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp.

Hướng dẫn cập nhật trên phần mềm dự toán ETA

Bộ đơn giá xây dựng chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang chia làm 2 vùng, Anh/ chị thực hiện trên địa bàn vùng nào lựa chọn để sử dụng

Đặt mua đơn giá phần mềm dự toán Eta tại Hậu Giang liên hệ

Hotline: 098.978.6232
Mạnh Thắng ETA

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *