Đơn giá nhân công

[ Hà Giang ] Đơn giá nhân công theo quyết định 285/QĐ-SXD ngày 02.12.2022

Ngày 02 tháng 12 năm 2022 Sở xây dựng tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 285/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công và bảng giá ca máy tỉnh Hà Giang năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và …

[ Hà Giang ] Đơn giá nhân công theo quyết định 285/QĐ-SXD ngày 02.12.2022 Read More »

[ Bình Thuận ] Đơn giá nhân công và bảng giá ca máynăm 2022 theo Quyết định số 283-284/QĐ-SXD–

Tháng 11 năm 2022 Sở xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 283-284/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công và bảng giá ca máy tỉnh Bình Thuận năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý …

[ Bình Thuận ] Đơn giá nhân công và bảng giá ca máynăm 2022 theo Quyết định số 283-284/QĐ-SXD– Read More »

[ Hồ Chí Minh ] Hướng dẫn áp dụng Giá nhân công – ca máy theo Quyết định 2188/QĐ-SXD-KTXD năm 2022

Ngày 21 tháng 11 năm 2022 Sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2188/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản …

[ Hồ Chí Minh ] Hướng dẫn áp dụng Giá nhân công – ca máy theo Quyết định 2188/QĐ-SXD-KTXD năm 2022 Read More »

[ Đồng Nai ] Đơn giá nhân công và bảng giá ca máy năm 2022 theo Quyết định số 217-218/QĐ-SXD

Tháng 11 năm 2022 Sở xây dựng tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 217-218/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công và bảng giá ca máy tỉnh Đồng Nai năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý …

[ Đồng Nai ] Đơn giá nhân công và bảng giá ca máy năm 2022 theo Quyết định số 217-218/QĐ-SXD Read More »

[ Trà Vinh ] Đơn giá nhân công và bảng giá ca máy năm 2022 theo Quyết định số 217-218/QĐ-SXD

Ngày 9 tháng 11 năm 2022 Sở xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 217-218/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công và bảng giá ca máy tỉnh Trà Vinh năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và …

[ Trà Vinh ] Đơn giá nhân công và bảng giá ca máy năm 2022 theo Quyết định số 217-218/QĐ-SXD Read More »

[ Tiền Giang ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 411/2022/QĐ-SXD

Ngày 31 tháng 10 năm 2022 SXD tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 411/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Tiền Giang năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây …

[ Tiền Giang ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 411/2022/QĐ-SXD Read More »

[ Thái Nguyên ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 161/2022/QĐ-SXD

Ngày 15 tháng 09 năm 2022 SXD tỉnh ban hành Quyết định số 161/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Thái Nguyên năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. CƠ …

[ Thái Nguyên ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 161/2022/QĐ-SXD Read More »

[ Khánh Hòa ] Đơn giá nhân công và giá ca máy theo Quyết định số 3044/2022/SXD-QLCL

Ngày 23 tháng 09 năm 2022 SXD tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 3044/SXD-QLCL công bố đơn giá nhân công và bảng giá ca máy tỉnh Khánh Hòa năm 2022. Giá nhân công và bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công …

[ Khánh Hòa ] Đơn giá nhân công và giá ca máy theo Quyết định số 3044/2022/SXD-QLCL Read More »

[ Khánh Hòa ] Đơn giá nhân công tỉnh theo Quyết định số 3398/2021/QĐ-SXD

Ngày 16 tháng 11 năm 2021 SXD tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 3398/SXD-QLXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Khánh Hòa năm 2021. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây …

[ Khánh Hòa ] Đơn giá nhân công tỉnh theo Quyết định số 3398/2021/QĐ-SXD Read More »

[ Lai Châu ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 81/2022/QĐ-SXD

Ngày 16 tháng 09 năm 2022 SXD tỉnh ban hành Quyết định số 81/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Lai Châu năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. CƠ …

[ Lai Châu ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 81/2022/QĐ-SXD Read More »

Call Now Button