Đơn giá nhân công

Đơn giá nhân công tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 350/QĐ-SGTVTXD ngày 10.08.2023

Ngày 10 tháng 08 năm 2023 Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 350/QĐ-SGTVTXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Lào Cai năm 2023. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và …

Đơn giá nhân công tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 350/QĐ-SGTVTXD ngày 10.08.2023 Read More »

Đơn giá nhân công Hà Tĩnh theo Quyết định số 151/QĐ-SXD

Ngày 01/08/2023, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 151/QĐ-SXD; Công bố đơn giá nhân công Hà Tĩnh năm 2023. Quyết định là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình …

Đơn giá nhân công Hà Tĩnh theo Quyết định số 151/QĐ-SXD Read More »

[ Đà Nẵng ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 3201/2023/QĐ-UBND

Ngày 13 tháng 12 năm 2022 UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 3201/QĐ-UBND công bố đơn giá nhân công Thành phố Đà Nẵng năm 2023. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu …

[ Đà Nẵng ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 3201/2023/QĐ-UBND Read More »

[ Tây Ninh ] Đơn giá nhân công tỉnh theo Quyết định số 169/2023/QĐ-SXD

Ngày 30 tháng 12 năm 2022 SXD tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 169/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Tây Ninh năm 2023. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây …

[ Tây Ninh ] Đơn giá nhân công tỉnh theo Quyết định số 169/2023/QĐ-SXD Read More »

[ Thừa Thiên Huế ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 3265/2023/QĐ-SXD

Ngày 31 tháng 12 năm 2022 SXD tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 3265/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu …

[ Thừa Thiên Huế ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 3265/2023/QĐ-SXD Read More »

[ Hà Nội ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 934/2023/QĐ-SXD

Ngày 30 tháng 12 năm 2022 SXD thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 934/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công Thành phố Hà Nội năm 2023. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu …

[ Hà Nội ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 934/2023/QĐ-SXD Read More »

[ Vĩnh Long ] Đơn giá nhân công tỉnh theo Quyết định số 166/2023/QĐ-SXD

Ngày 30 tháng 12 năm 2022 SXD tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 166/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Long năm 2023. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây …

[ Vĩnh Long ] Đơn giá nhân công tỉnh theo Quyết định số 166/2023/QĐ-SXD Read More »

[ Tuyên Quang ] Đơn giá nhân công tỉnh theo Quyết định số 03/2023/QĐ-SXD

Ngày 04 tháng 01 năm 2023 SXD tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 03/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2023. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây …

[ Tuyên Quang ] Đơn giá nhân công tỉnh theo Quyết định số 03/2023/QĐ-SXD Read More »

[ Đồng Tháp ] Đơn giá nhân công tỉnh Đồng Tháp theo Quyết định số 514/QĐ-SXD ngày 30.12.2022

Ngày 30 tháng 12 năm 2022 SXD tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 514/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công, giá ca máy tỉnh Đồng Tháp năm 2023. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí …

[ Đồng Tháp ] Đơn giá nhân công tỉnh Đồng Tháp theo Quyết định số 514/QĐ-SXD ngày 30.12.2022 Read More »