Đơn giá nhân công

[ Đà Nẵng ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 3201/2023/QĐ-UBND

Ngày 13 tháng 12 năm 2022 UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 3201/QĐ-UBND công bố đơn giá nhân công Thành phố Đà Nẵng năm 2023. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu …

[ Đà Nẵng ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 3201/2023/QĐ-UBND Read More »

[ Tây Ninh ] Đơn giá nhân công tỉnh theo Quyết định số 169/2023/QĐ-SXD

Ngày 30 tháng 12 năm 2022 SXD tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 169/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Tây Ninh năm 2023. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây …

[ Tây Ninh ] Đơn giá nhân công tỉnh theo Quyết định số 169/2023/QĐ-SXD Read More »

[ Thừa Thiên Huế ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 3265/2023/QĐ-SXD

Ngày 31 tháng 12 năm 2022 SXD tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 3265/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu …

[ Thừa Thiên Huế ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 3265/2023/QĐ-SXD Read More »

[ Hà Nội ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 934/2023/QĐ-SXD

Ngày 30 tháng 12 năm 2022 SXD thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 934/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công Thành phố Hà Nội năm 2023. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu …

[ Hà Nội ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 934/2023/QĐ-SXD Read More »

[ Vĩnh Long ] Đơn giá nhân công tỉnh theo Quyết định số 166/2023/QĐ-SXD

Ngày 30 tháng 12 năm 2022 SXD tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 166/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Long năm 2023. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây …

[ Vĩnh Long ] Đơn giá nhân công tỉnh theo Quyết định số 166/2023/QĐ-SXD Read More »

[ Tuyên Quang ] Đơn giá nhân công tỉnh theo Quyết định số 03/2023/QĐ-SXD

Ngày 04 tháng 01 năm 2023 SXD tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 03/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2023. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây …

[ Tuyên Quang ] Đơn giá nhân công tỉnh theo Quyết định số 03/2023/QĐ-SXD Read More »

[ Đồng Tháp ] Đơn giá nhân công tỉnh Đồng Tháp theo Quyết định số 514/QĐ-SXD ngày 30.12.2022

Ngày 30 tháng 12 năm 2022 SXD tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 514/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công, giá ca máy tỉnh Đồng Tháp năm 2023. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí …

[ Đồng Tháp ] Đơn giá nhân công tỉnh Đồng Tháp theo Quyết định số 514/QĐ-SXD ngày 30.12.2022 Read More »

[ Bình Dương ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 5720/2022/QĐ-SXD

Ngày 30 tháng 12 năm 2022 SXD tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 5720/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây …

[ Bình Dương ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 5720/2022/QĐ-SXD Read More »

[ Tiền Giang ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 468/2022/QĐ-SXD

Ngày 23 tháng 12 năm 2022 SXD tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 468/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Tiền Giang năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây …

[ Tiền Giang ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 468/2022/QĐ-SXD Read More »

Hướng dẫn áp dụng Đơn giá nhân công tỉnh Bắc Giang năm 2023 theo Quyết định 388/QĐ-SXD

Ngày 26 tháng 12 năm 2022 Sở xây dựng tỉnh Bắc Giang ban hành đơn giá nhân công tỉnh Bắc Giang năm 2023 theo Quyết định số 388 /QĐ-SXD. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu …

Hướng dẫn áp dụng Đơn giá nhân công tỉnh Bắc Giang năm 2023 theo Quyết định 388/QĐ-SXD Read More »