Đơn giá nhân công xây dựng Tuyên Quang năm 2021 Quyết định 1940/SXD-KTBĐS


Quyết định 1940/SXD-KTBĐS ngày 17/09/2021 của SXD Tuyên Quang về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng Tuyên Quang năm 2021. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2021.

Bấm vào đây xem Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Cơ sở công bố đơn giá nhân công xây dựng Tuyên Quang.

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng;

Về xử lý chuyển tiếp

Các tổ chức, cá nhân căn cứ theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các điều khoản xử lý chuyển tiếp được quy định trong các Thông tư có liên quan của Bộ Xây dựng để thực hiện.

Nội dung của đơn giá nhân công

Hướng dẫn áp dụng trên phần mềm eta.

Hiện tại phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của công bố đơn giá nhân công xây dựng Tuyên Quang theo Quyết định số 1940/SXD-KTBĐS ngày 17/09/2021. Để áp để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định; quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Các bước áp dụng trên phần mềm eta như sau:

Bước 1: Tải đơn giá nhân công

Mở phần mềm dự toán Eta lên Click chuột sang Tab (Nhân công). Tại cột (Giá TB) Click phải chuột chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Sau đó Click vào nút (Tải về).

This image has an empty alt attribute; its file name is VungTau_NC2021a.png

Bước 2: Lắp đơn giá nhân công

Tại Tab (Nhân công) Click phải chuột vào cột (Giá TB) sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Tiếp theo chọn Quyết định 1940/QĐ-SXD. Sau đó Click vào nút (Áp dụng) của Vùng tương ứng. Chú ý đơn giá nhân công xây dựng Tuyên Quang theo Quyết định 1940/QĐ-SXD được Sở Xây dựng tỉnh Tuyên QUang công bố cho từng vùng như sau:

Khu vực I: Thành phố Tuyên Quang

Khu vực II: Các huyện còn lại

Khi lập dự toán công trình tại khu vực nào thì bạn Click vào nút (Áp dụng) của khu vực đó. Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn ở hình sau đây.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *