Đơn giá Định mức xây dựng

Đơn giá định mức xây dựng
Đơn giá định mức xây dựng công trình của Bộ Xây dựng năm 2017, năm 2018, năm 2019, năm 2020, năm 2021

Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hải Dương năm 2023-Quyết định số 114/QĐ-UBND

Ngày 18 tháng 01 năm 2023, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 114/QĐ-UBND. Về công bố đơn giá xây dựng tỉnh Hải Dương năm 2023. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu …

Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hải Dương năm 2023-Quyết định số 114/QĐ-UBND Read More »

Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Gia Lai năm 2023-Quyết định số 38/QĐ-UBND

Ngày 31 tháng 01 năm 2023, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 38/QĐ-UBND. Về công bố đơn giá xây dựng tỉnh Gia Lai năm 2023. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu …

Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Gia Lai năm 2023-Quyết định số 38/QĐ-UBND Read More »

Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Lắk năm 2023-Quyết định số 03/QĐ-UBND

Ngày 16 tháng 01 năm 2023, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 03/QĐ-UBND. Về công bố đơn giá xây dựng tỉnh Đắk Lắk năm 2023. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu …

Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Lắk năm 2023-Quyết định số 03/QĐ-UBND Read More »

Bộ đơn giá xây dựng thành phố Hồ Chí Minh năm 2023-Quyết định số 2966/QĐ-UBND

Ngày 21 tháng 07 năm 2023 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2966/QĐ-UBND. Về công bố đơn giá xây dựng thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở trong quá trình …

Bộ đơn giá xây dựng thành phố Hồ Chí Minh năm 2023-Quyết định số 2966/QĐ-UBND Read More »

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023-Quyết định số 875/QĐ-UBND

Ngày 26 tháng 05 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 875/QĐ-UBND. Về công bố đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở trong quá trình lập và quản lý …

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023-Quyết định số 875/QĐ-UBND Read More »

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND

Ngày 15 tháng 05 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 1037/QĐ-UBND. Về công bố đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở trong quá trình lập và quản lý …

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND Read More »

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh theo Quyết định 175/QĐ-UBND năm 2023

Ngày 20/12/2022 UBND tỉnh Trà Vinh ban hành đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2023 theo Quyết định số 175/QĐ-UBND. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn …

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh theo Quyết định 175/QĐ-UBND năm 2023 Read More »

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định 256/QĐ-UBND năm 2023

Ngày 22/2/2023, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định số 256/QĐ-UBND. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn …

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định 256/QĐ-UBND năm 2023 Read More »

Bộ đơn giá xây dựng Thành phố Đà Nẵng năm 2023 theo Quyết định số 35/QĐ-UBND

Ngày 09 tháng 01 năm 2023, UBND Thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 35/QĐ-UBND. Về công bố đơn giá xây dựng Thành phố Đà Nẵng năm 2023. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở trong quá trình lập và quản lý chi …

Bộ đơn giá xây dựng Thành phố Đà Nẵng năm 2023 theo Quyết định số 35/QĐ-UBND Read More »

Bộ đơn giá xây dựng Thành phố Hà Nội năm 2023 theo Quyết định số 381/QĐ-UBND

Ngày 16 tháng 01 năm 2023, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 381/QĐ-UBND. Về công bố đơn giá xây dựng Thành phố Hà Nội năm 2023. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở trong quá trình lập và quản lý chi …

Bộ đơn giá xây dựng Thành phố Hà Nội năm 2023 theo Quyết định số 381/QĐ-UBND Read More »