Đơn giá Công Ích đô thị tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định 47/QĐ-UBND ngày 08.01.2021

Ngày 08 tháng 01 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh hà Tĩnh ban hành các Quyết định số 47/2022/QĐ-UBND; về việc ban hành đơn giá công ích đô thị tỉnh Hà Tĩnh năm 2022. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Đơn giá xây dựng tỉnh Bắc Ninh 2021 theo Quyết định 549/2021/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

  • Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
  • Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;
  • Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện;
  • Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;
  • Quyết định số 591 592 593 594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của bộ dây dựng
  • Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công;
  • Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương trong công thức xác định chi phí tiền lương chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh;
  • Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 3654/SXD-QLHĐXD ngày29/11/2021.

Nội dung và hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá công ích đô thị tỉnh Hà Tĩnh năm 2022.

Quyết định có hiệu lực kể từ 08.01.2022; và thay thế các bộ đơn giá theo Quyết định số 2650/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh.

Nội dung các bộ đơn giá

Điều 1. Bộ đơn giá công ích đô thị tỉnh Hà Tĩnh bao gồm:

Công bố kèm theo Quyết định này Bộ Đơn giá xây dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, gồm:
– Đơn giá Duy trì hệ thống thoát nước đô thị.
– Đơn giá Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị.
– Đơn giá Duy trì cây xanh đô thị.
– Đơn giá Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị.


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/1/2022.

a. Chi phí vật liệu

Giá vật liệu trong đơn giá lấy theo Công bố giá vật liệu xây dựng của Sở Xây dựng . Đối với những loại vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá. hoặc chưa phù hợp thì tham khảo mức giá tại thị trƣờng. Mức giá vật liệu chƣa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
– Trong quá trình áp dụng đơn giá, nếu giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì được bù trừ chênh lệch.

Xem chi tiết giá vật liệu tháng 12/2021: Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh tháng 12 năm 2021 – Mr.Thắng 098 978 6232

b. Chi phí nhân công

Đơn giá nhân công đƣợc xác định trên cơ sở cách xác định đơn giá nhân công tính toán tạiphƣơng án giá: Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nƣớc do doanh nghiệp thực hiện, cụ thể:
– Mức lương cơ sở đầu vào tính toán là: 1.490.000 đồng/tháng:

– Hệ số phụ cấp khu vực được tính theo 02 vùng như sau:
+ Vùng III (Thành phố Hà Tĩnh, Thị xã Kỳ Anh) hệ số là 0,4.
+ Vùng IV (Thị xã Hồng Lĩnh và các huyện còn lại) hệ số là 0,5.

– Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương được tính theo 02 vùng như sau:
+ Vùng III (Thành phố Hà Tĩnh, Thị xã Kỳ Anh) hệ số là 0,5.
+ Vùng IV (Thị xã Hồng Lĩnh và các huyện còn lại) hệ số là 0,3.

– Hệ số phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là 0,2.

c. Chi phí ca máy

Là chi phí sử dụng máy thi công trực tiếp thi công; máy phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Tải và áp dụng đơn giá Công ích đô thị tỉnh Hà Tĩnh 2022 theo Quyết định 47/2022/QĐ-UBND trên phần mềm dự toán Eta

Phần mềm Eta đã cập nhật nội dung bộ đơn giá Công ích đô thị tỉnh Hà Tĩnh 2022 theo Quyết định 47/2022/QĐ-UBND. Quý khách vui lòng tải về, áp dụng phục vụ cho công việc.

Để cập nhật và sử dụng bạn vui lòng thực hiện như sau :

Bước 1 : Trong phần tải đơn giá chọn ” Tải về ” hoặc ” Cập nhật ” đơn giá tỉnh ”Hà Tĩnh”.

Bước 2 : Chọn tỉnh ”Hà Tĩnh” để sử dụng. Lựa chọn 1 trong 2 vùng để tra cứu công việc.

Hướng dẫn áp dụng đơn giá 47/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh: Tại đây

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Thắng ETA: 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *