[ Đắk Nông ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 703/2022/QĐ_SXD

Ngày 27 tháng 04 năm 2022 Sở xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 703/QĐ_SXD công bố bảng giá ca máy tỉnh Đắk Nông năm 2022. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí … Đọc tiếp [ Đắk Nông ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 703/2022/QĐ_SXD