Cập nhật Các định mức Chuyên ngành Viễn Thông theo các Thông tư 44-47/TT-BTTTT năm 2021.

Ngày 31/12/2020 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành các thông tư số 44, 45, 46, 47/TT-BTTT ban hành các Định mức liên quan công trình bưu chính, viễn thông. Các định mức có hiệu lực từ ngày 01.03.2021.

Định mức chuyên ngành Viễn Thông năm 2021

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01.03.2021 .

  1. Thông tư 44/TT-BTTTT Ban hành kèm theo Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông năm 2021.
  2. Thông tư 45/TT-BTTTT Ban hành kèm theo Định mức khảo sát để lập dự án công trình bưu chính, viễn thông năm 2021.
  3. Thông tư 46/TT-BTTTT Ban hành kèm theo Định mức khảo sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện năm 2021
  4. Thông tư 47/TT-BTTTT Ban hành kèm theo Định mức khảo sát để lập thiết kế – dự toán công trình bưu chính, viễn thông năm 2021.

Căn cứ ban hành

  1. Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
  2. Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
  3. Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
  4. Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
  5. Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính;

Xử lý chuyển tiếp

1. Đối với trường hợp tổng mức đầu tư hoặc dự toán xây dựng đã được thẩm định hoặc phê duyệt trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư này, phải được cập nhật định mức tại bước quản lý chi phí tiếp theo như dự toán xây dựng theo thiết kế kỹ thuật hoặc dự toán theo bản vẽ thiết kế thi công hoặc cập nhật giá gói thầu.

2. Đối với các gói thầu xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng chưa đóng thầu trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư này, Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc áp dụng các quy định tại Thông tư này để thực hiện.

3. Trường hợp gói thầu xây dựng đã đóng thầu, hoặc đã lựa chọn được nhà thầu, hoặc đã ký kết hợp đồng trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư này, thì thực hiện theo nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, nội dung hợp đồng đã ký kết.

Hướng dẫn cập nhật trên phần mềm dự toán ETA

Dự toán ETA đã cập nhật toàn bộ dữ liệu lên phần mềm tại mục Viễn Thông.

Đặt mua đơn giá phần mềm dự toán Eta liên hệ

Hotline: 098.978.6232
Mạnh Thắng ETA

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *