Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên năm 2023-Quyết định số 1905/QĐ-UBND

Ngày 13 tháng 09 năm 2023, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 1905/QĐ-UBND. Về công bố đơn giá xây dựng tỉnh Hưng Yên năm 2023. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023.

Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên năm 2023 - Quyết định số 1905/QĐ-UBND

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hưng Yên năm 2023 theo Quyết định số 1905/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

Hướng dẫn áp dụng và xử lý chuyển tiếp.

Quyết định ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các phần đơn giá trước đó của tỉnh Hưng Yên.

Các phần đơn giá được ban hành

  1. Đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng
  2. Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng.
  3. Đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình.
  4. Đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm chuyên nghành xây dựng.
  5. Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo trì công trình xây dựng.

Phương pháp tính toán bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên

a. Chi phí vật liệu

+ Chi phí vật liệu: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu cần dùng cho máy thi công và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng..
Chi phí vật liệu trong đơn giá đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công, riêng đối với các loại cát xây dựng còn bao gồm hao hụt do độ dôi của cát.
Chi phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu. Chi phí vật liệu khác được tính bằng tỉ lệ % tính trên chi phí vật liệu chính.

Đối với những loại vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá thì tạm tính theo giá tham khảo tại thị trường.
Trong quá trình áp dụng đơn giá, nếu giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm điều chỉnh cho phù hợp

b. Chi phí nhân công

Là chi phí của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng.

Chi phí máy thi công trong đơn giá được xác định theo Quyết định số 69/QĐ-SXD, ngày 28 tháng 06 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên. Giá ca máy được dùng để tính toán được lấy theo giá Vùng 2 (Thành phố Hưng Yên; Thị xã Mỹ Hào; các huyện Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ). Khi lập dự toán tại khu vực khác ( Vùng 3) hoặc theo văn bản mới hơn thì tiến hành bù giá chênh lệch theo giá thời điểm.

c. Chi phí ca máy

Là chi phí sử dụng máy thi công trực tiếp thi công, máy phục vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Chi phí máy thi công trực tiếp thi công được tính bằng số lượng ca máy sử dụng. Chi phí máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy thi công trực tiếp thi công.

Chi phí máy thi công trong đơn giá được xác định theo Quyết định số 69/QĐ-SXD, ngày 28 tháng 06 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên. Giá ca máy được dùng để tính toán được lấy theo giá Vùng 2 (Thành phố Hưng Yên; Thị xã Mỹ Hào; các huyện Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ). Khi lập dự toán tại khu vực khác ( Vùng 3) hoặc theo văn bản mới hơn thì tiến hành bù giá chênh lệch theo giá thời điểm.

Hướng dẫn tải và áp dụng bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên năm 2023 trên phần mềm dự toán Eta.

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung đơn giá tỉnh Hưng Yên theo quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 13 tháng 09 năm 2023.

Để cập nhật và sử dụng phục vụ cho công việc vui lòng thực hiện như sau:

Bước 1 : Trong phần tải đơn giá chọn ”Tải về” hoặc ”Cập nhật” đơn giá tỉnh “Hưng Yên”.

Bước 2 : Chọn đơn giá mới của “Hưng Yên” để tra cứu công việc.

đơn giá xây dựng công trình tỉnh hưng yên dự toán eta

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Tải về PDF gốc đơn giá:

Mạnh Thắng ETA 098.978.6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *