Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hải Dương năm 2023-Quyết định số 114/QĐ-UBND

Ngày 18 tháng 01 năm 2023, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 114/QĐ-UBND. Về công bố đơn giá xây dựng tỉnh Hải Dương năm 2023. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2023.

Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hải Dương năm 2023 - Quyết định số 114/QĐ-UBND

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hải Dương năm 2023 theo Quyết định số 114/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

Hướng dẫn áp dụng và xử lý chuyển tiếp.

Quyết định ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Gia Lai có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các phần đơn giá trước đó của tỉnh Gia Lai.

Các phần đơn giá được ban hành

  1. Đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng
  2. Đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình.

Phương pháp tính toán bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hải Dương

a. Chi phí vật liệu

+ Chi phí vật liệu: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu cần dùng cho máy thi công và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Chi phí vật liệu trong đơn giá đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công, riêng đối với các loại cát xây dựng còn bao gồm hao hụt do độ dôi của cát.
Chi phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu. Chi phí vật liệu khác được tính bằng tỉ lệ % tính trên chi phí vật liệu chính.
Giá vật liệu tính trong đơn giá lấy theo Công bố giá vật liệu số 06/STC-SXD ngày 11/7/2022 của Liên Sở Tài chính – Xây dựng Hải Dương và giá phổ biến, bình quân trên địa bản tỉnh Hải Dương tại thời điểm tháng 6/2022 (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng).

Đối với những loại vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá thì tạm tính theo giá tham khảo tại thị trường.
Trong quá trình áp dụng đơn giá, nếu giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm điều chỉnh cho phù hợp

b. Chi phí nhân công

Là chi phí của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng.

Chi phi nhân công trong đơn giá được xác định theo hướng dẫn tại Văn bản số 1689/SXD-QLN ngày 03/11/2021 của Sở Xây dựng Hải Dương về việc công bố Đơn giả nhân công xây dựng và đơn giá ngày công chuyên gia tư vấn xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Chi phí nhân công trong đơn giả tỉnh cho Vùng II – Thành phố Hải Dương. Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bản thuộc vùng III và vùng IV (các thành phố, thị xã, huyện còn lại) thì chi phi nhân công trong đơn giá được xác định theo đơn giá nhân công của vùng để tính chênh lệch giá (phương pháp bù trừ trực tiếp).

c. Chi phí ca máy

Là chi phí sử dụng máy thi công trực tiếp thi công, máy phục vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Chi phí máy thi công trực tiếp thi công được tính bằng số lượng ca máy sử dụng. Chi phí máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy thi công trực tiếp thi công.

Chi phí máy thi công trong đơn giá được xác định theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình công bố kèm theo công văn số 1888/SXD- QLN ngày 30/11/2022 của Sở Xây dựng Hải Dương.
Chi phí tiền lương của thợ điều khiển máy được xác định theo hướng dẫn tại Văn bản số 1689/SXD-QLN ngày 03/11/2021 của Sở Xây dựng Hải Dương về việc công bố Đơn giá nhân công xây dựng và đơn giá ngày công chuyên gia tư vấn xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương với đơn giá tính cho Vùng II – Thành phố Hải Dương.

Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn thuộc vùng III và vùng IV (các thành phố, thị xã, huyện còn lại) thì chỉ phí nhân công trong đơn giá được xác định theo đơn giá nhân công của vùng để tinh chênh lệch giả (phương pháp bù trừ trực tiếp).

Hướng dẫn tải và áp dụng bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hải Dương năm 2023 trên phần mềm dự toán Eta.

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung đơn giá tỉnh Hải Dương theo quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2023.

Để cập nhật và sử dụng phục vụ cho công việc vui lòng thực hiện như sau:

Bước 1 : Trong phần tải đơn giá chọn ”Tải về” hoặc ”Cập nhật” đơn giá tỉnh ”Hải Dương”.

Bước 2 : Chọn đơn giá mới của “Hải Dương” để tra cứu công việc.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Tải về PDF gốc đơn giá:

Mạnh Thắng ETA 098.978.6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *