Bảng giá ca máy và đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021

Ngày 20 tháng 03 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 610/QĐ-UBND công bố bảng giá ca máy tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Bảng giá ca máy tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 theo Quyết định 610/QĐ-SXD

Căn cứ ban hành

Nghị định 10/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chỉnh phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng:

Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng sửa đổi; bổ sung một số điều của 04 thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 theo Quyết định 610/QĐ-UBND ngày 20.03.2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh.

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 3401/QĐ-UBND hướng dẫn theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quyết định 3401/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

Nghị định 68/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chỉnh phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng sửa đổi; bổ sung một số điều của 04 thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Hướng dẫn áp dụng

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ( 31/12/2020)

Đơn giá nhân công chia thành 3 vùng:

Vùng II: Thành phố Huế.

Vùng III: Các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Lộc, Phú Vang và các thị xã: Hương Thủy, Hương Trà

Vùng IV: Các huyện: Nam Đông, A Lưới

CHÚ Ý:
Trường hợp áp dụng đơn giá nhân công bậc 1 của nhóm I, bậc 1 của nhóm II, bậc 1 của nhóm III, bậc 1 của nhóm IV tại vùng II (thành phố Huế), đơn giá ngày công của công nhân xây dựng có đơn giá bằng mức lương vùng II tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ là 150.769 đồng/ngày công

Hướng dẫn xử lý chuyển tiếp

Thực hiện theo quy định chuyển tiếp tại điều 44 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Dự toán ETA đã cập nhật toàn bộ dữ liệu vào phần mềm

Phần mềm dự toán ETA đã Update toàn bộ dữ liệu của bảng giá ca máy theo quyết định 610/QĐ-UBND ngày 20/03/2021 và đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quyết định 3401/QĐ-UBND ngày 31/12/2020.

Mobile – Zalo : 098.978.6232 ( Mạnh Thắng ETA )

https://www.youtube.com/channel/UCEDWCGTWeW3wJK2sh4RRy0w

Bấm vào để cập nhật Đơn giá nhân côngBảng giá ca máy 63 tỉnh/thành phố mới nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *